obszar objęty podstrefą wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.jpg

Subzóna Valbřiské Speciální Ekonomické Zóny

      Terén WSSE „INVEST-PARK” se nachází v severní části města, přímo u okresní silnice č.  384, která spojuje Bielawu s Dzierżoniowem. Tato silnice v další části spojuje okres  Dzierżoniów s Wrocławi a Bielańským dálničním úzlem (59 km). Nachází se také v přímem sousedství s plánovaným jižním obchvatem města Dzierżoniów (další část krajské 382 – Podsudetské Silnice (Trasa Podsudecka), která spojuje směr Legnica-Świdnica se směrem Ząbkowice-Nysa).

      Přístup k nemovitosti je možný skrze stávající sjezd ze silnice 384 a ul. Grunwaldzkou (cesta k zemědělské oblasti s asfaltovým povrchem). Nemovitosti spolu tvoří jednotný celek, o pravidelním tvaru obdélníka s boky cca 260 x 500m. Maximální sklon terénu nepřesahuje 2%. V Mistním Rozvrhu Územního Planování a Rozboru Podmínek a  Směrů Územního Planování je určen jako lokalita průmyslového rázu. Všechna média - elektřina, voda, plyn, telefonická sít’, kanalizace sanitární a dešt’ová, nachází se v silničním pásu cesty 384 (na protější straně vzhledem k umístění parcel). Počet současně přístupných médií je postačující k realizaci investici. Kvůli výrobním potřebám, v důsledku identifikaci potřeb inwestora, je nutné zajistit dodávky médií na výšší úrovni na základě stávajících instalaci nebo skrze nové investice. Podle příložených závazků realizace proběhne nejpozději do 9 měsíců po určení potřeb inwestora.

      Přístup – terén se nachází přímo u krajské silnice 384 – ul. Dzierżoniowská (silnice s jednou jízdní dráhou, třípásmová o živičném povrchu). Přímý přístup zajišt’uje ul. Grunwaldzká (silnice k zemědělskému terénu o živičném povrchu).
Kvůli umístěni Subzóny Bielawa ul. Grunwaldzká bude vyžadovat přestavbu, která ji přízpůsobí k nákladní dopravě, tedy rozšíří a zvětší nosnost do 100 kN/osa. Realizace té investice je v plánu na tento rok.
Elektřina – dostupná v přímem okolí nemovitosti energetická sít’ stačí na minimální potřeby. Dle odhadu Oblasti Distribuce a Prodeje Energii v Dzierżoniowě Energetického Koncernu EnergiaPro, možné výkonové rezervy obnáší 20 kW.
Alternativní řešení dle nahlašeného zápotřebí investora jsou:
- výstavba nové trafostanice na vedení středního napětí 20KV, které probíhá 600 m od hranice dotyčných nemovitosti. Rezervy tohoto vedení jsou odhadovány na 1 MW výkonu.
- nebo výstavba nového vedení přímo z GPZ Dzierżoniów (Główny Punkt Zasilający – Hlavní Napájecí Bod), kde stávající výkonné rezervy jsou odhadovány na 6MW. Přibližná délka nového energetického vedení 2 km (nachází se na zemědělském terénu, který patří v 90% Agentuře Zemědělských Nemovitosti Státního Rozpočtu a v 10% Městské Obci Dzierżoniów).
Zemní plyn – plynové vedení s φ=225, které je hlavním zdrojem města Bielawa, běží podél krajské silnice 384 (ul. Dzierżoniowská) na jeji protější straně. Tento zdroj může dodat do 200m3/h plynu. Napájení vyžaduje provedení potrubí pod ul. Dzierżoniowskou a výstavbu úseku plynového vedení v ul. Grunwaldzké.
V případě nahlašení investorem většího zapotřebí na plyn, existuje možnost nastavení redukční stanice, která se nachází 500m od dotyčných nemovitosti, na vyšší pracovní výkon nebo výstavba nového vedení, které by napojovalo toto území přímo k stanici.
Voda a kanalizace – stávající vodní sít’ dovoluje napájení nových objektů na tomto území jedině pro sociální a životní účely.

      Kvůli tomu je třeba provést průchod sítě pod cestou 384 a patřičný úsek vodovodu v ul. Grunwaldzké. V případě větší poptávky na vodu pro výrobní účely a pro Protipožární účely (PPOŻ), gestor sítě Spolek Vodovody a Kanalizace (Spółka Wodociągi i Kanalizacji) poukazuje na nutnost zřízení vedení ze směru ul. Wolności (kvůli tomu je nutná výstavba 300 m vodovodu φ=150) a několika průchodů pod silnici 384. Tato Investice umožní kompletní zajíštění dodávek vody na úrovni 600m3/d.
V dotyčné nemovitosti se nachází sběrnice sanitarního vodovodu φ=300, který později, skrze pístový úsek φ=90, je transportován do hlavní městské sběrnice, která míří přímo do čistítny. Z exploatačních důvodů nedoporučuje se napájení nových odběratelů k tomu systému. Správce sítě doporučuje výstavbu nové kolektivní sběrnice podél ul. Grunwaldzké přímo do čistírny odpadních vod. Nově postavená kanalizace by částečně zohledňovala gravitační sběrnici (1 km) a také pístový úsek (cca 500m).
Telekomunikace – přímo u hranice nemovitosti v ul. Grunwaldzké se nachází sít’ Polské Telekomunikaci a.s. (Telekomunikacja Polska SA). Dle informaci operátora v této lokalitě jsou nabízeny odběratelské sloupky s 5 volnými páry drátů (do 25 čísel). Je také možné připojení Internetu s rychlosti transferu dat do 6MB/s.
Vzhledem k tomu, že v silnici 384 (ul. Dzierżoniowská) je přitomné vedení světlovodu, na přání investora je možná rychlá výstavba přímého světlovodného spoje, což podstatně zlepší kvalitu a rychlost transferu dat.