herb.jpg

okolice ul. J. Korczaka 16-18

 

 

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej  na terenie miasta Bielawa.

A. Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa,  ujawniona jest w KW nr 31567 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to  działka o numerze ewidencyjnym 40/22 obręb Fabryczna, o pow. 1067 m², oznaczona użytkami B, PsIV. Nieruchomość to niezabudowana i niezagospodarowana działka gruntu, kształtem  zbliżona do prostokąta,   ze znaczną różnicą wysokości dochodzącą do 5 m.  Działka położona w górnej części miasta, przy ulicy  Janusza Korczaka (w rejonie nr 16  i 18), porośnięta kilkoma drzewami – starodrzewem, których usunięcie wymaga zezwolenia właściwego organu. Dojazd do działki wygodny, drogą asfaltową – ulicą Janusza Korczaka.  Sieci uzbrojenia wodno-kanalizacyjna, energetyczna i gazowa znajdują się w ulicy Janusza Korczaka (przy wschodniej granicy przez działkę przebiega sieć gazowa   i wodna, przy tej granicy znajduje się  też murowany niewielki zbiornik kloaczny).   Dla obszaru  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka (Uchwała Nr XLVI/363/2002  Rady Miejskiej Bielawy z 24 kwietnia 2002 r.), działka nr 40/22 znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem A19.MN/UP  teren zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych z dopuszczeniem lokalizacji towarzyszących usług komercyjnych, nieuciążliwych.

Cena wywoławcza wynosi 75.000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt pięć  tysięcy złotych 00/100/. Przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2015 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II p./.
1) Nieruchomości jest  wolna od długów i obciążeń.
2) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,  w  wysokości 23 %.
3) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 27.08.2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
4) Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona  na poczet ceny nabycia nieruchomości
w   dniu zapłaty pełnej ceny należności.
5) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),
- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j Dz.U.2014., poz.1380 ze zm.) obowiązany jest uzyskać  zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości.
7) Sprzedawca w terminie 21 dni, zobowiązany jest, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i  miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
9) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
11) W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
12) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13)Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia 23 lipca 2015 r.
I.K