herb.jpg

ul. Wiejska

 

 

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej  na terenie miasta Bielawa.

A. Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa,  ujawniona jest w KW nr 15430 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to  działka o numerze ewidencyjnym 367/3 obręb Nowa Bielawa,   o pow. 1512 m², oznaczona użytkami  B- PsIII, RIIIb.  Działka gruntu położona jest w „górnej” części  Bielawy  z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej - ul. Wiejskiej, w której znajduje się sieć energetyczna,  wodno – kanalizacyjna, deszczowa i gazowa. Przy południowo - wschodniej granicy działki znajduje się budynek gospodarczy, którego zużycie techniczne oszacowane  na poziomie 75% oraz pozostałości po wcześniejszym zagospodarowaniu.  Działka porośnięta jest trawą, znajduje się na niej 10 sztuk świerków pospolitych i wierzba biała, których usunięcie wymaga uzyskania zezwolenia oraz drzewa owocowe. Dla obszaru nie  obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy a wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren zabudowy niskiej intensywności. Działkę przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną. I przetarg miał miejsce 26.02.2015 r. II przetarg miał miejsce 22.05.2015 r.

Cena wywoławcza wynosi 99.000,00 zł /słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/. Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II p./.
1) Nieruchomości jest  wolna od długów i obciążeń.
2) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 11.09.2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
3) Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona  na poczet ceny nabycia nieruchomości
    w   dniu zapłaty pełnej ceny należności.
4) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),
- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j Dz.U.2014., poz.1380 ze zm.) obowiązany jest uzyskać  zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości.
6) Sprzedawca w terminie 21 dni, zobowiązany jest, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
7) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
8) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
9) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
10)W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
11)Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12)Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia  02.07.2015 r.
I.K