herb.jpg

ul. Przodowników Pracy 7

 

 

BURMISTRZ    MIASTA   BIELAWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia lokalu niemieszkalnego A wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu położonego na terenie miasta Bielawa przy ulicy Przodowników Pracy 7

 


1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr A oraz udział 2281/10000 w częściach wspólnych oraz w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 373/1 obręb Fabryczna o pow. 260 m2. Nieruchomość ujawniona jest w KW 19477, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Lokal niemieszkalny nr A o pow. 120,68 m2, składający się z 5 pomieszczeń, położony jest na parterze budynku nr 7 przy ul. Przodowników Pracy w Bielawie.
Budynek w którym mieści się lokal to obiekt trzykondygnacyjny o ogólnej powierzchni użytkowej 553,21 m2, położony na działce 373/1 obręb Fabryczna o pow. 260 m2.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium jest to teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 16 /II piętro/.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125 000,00 zł /sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych/, w tym wartość ułamkowej części gruntu wynosi – 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych/.
4. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2015 roku.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bielawie.
5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące)
-cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380), obowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
7. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przez osobę, która wygrała przetarg bez usprawiedliwienia spowoduje, ze sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego w Kasie Urzędu Miejskiego w Bielawie lub na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni  WBK S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
9. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną.
11. Dla lokalu nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.
12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13. Nieruchomość będzie udostępniona każdemu zainteresowanemu. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 /II p/ telefon (74) 8328714.
14. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach www.um.bielawa.pl i www.bip.um.bielawa.pl .Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia 29 czerwca 2015 roku