herb.jpg

ul. Szkolna

 

 

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta  Bielawa.

 

Przetarg ograniczono do właścicieli nieruchomości o numerach 885/22, 889 oraz 894/5, 894/4 obręb Północ.
Nieruchomość to zabudowana budynkiem niemieszkalnym (komórkami) w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki działka gruntu o numerze ewidencyjnym 885/29 obręb Północ o pow. 0,0362 ha. Działka ujawniona jest w KW nr 15452, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta, jest niezagospodarowana.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka leży w granicach, wpisanego do rejestru zabytków Ośrodka historycznego miasta Bielawa. Wg danych ewidencji gruntów i budynków działka nr 885/29 obręb Północ o pow. 0,0362 ha jest terenem usług centrotwórczych, oznaczona symbolem B.
Działka jest przestrzenią publiczną, spełniającą rolę zieleni. Zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W związku z tym przetarg ograniczono do właścicieli nieruchomości o numerach 885/22, 889 oraz 894/5, 894/4 obręb Północ.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II piętro /. Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/.
1. Nieruchomość jest  wolna od długów i obciążeń.
2. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 5 października 2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
3.Kwota wadium wpłacona przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
4. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu najpóźniej w dniu 5 października 2015 r., w pokoju nr 19 (II piętro, w Referacie Gospodarki Mieniem) powinni zgłosić wolę uczestnictwa w przetargu za okazaniem dowodu osobistego lub stosownych pełnomocnictw.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu                  z rejestru 3 miesiące),
7. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
9. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
11. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt.
Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. /74/8328714 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl. Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel. /74/8328751.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29 czerwca 2015 r.