herb.jpg

Rejon ul. K.K. Baczyńskiego

 

 

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej  na terenie miasta Bielawa.


A. Nieruchomość gruntowa niezabudowana jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona w KW nr 15432 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka gruntu oznaczona jest  numerem ewidencyjnym 1541/5 obręb Osiedle  o pow. 1528 m², stanowi użytek RIIIb. Działka kształtem zbliżona do prostokąta, położona w środkowej atrakcyjnej części miasta, niedaleko obwodnicy miasta.  Dojazd  zmodernizowaną drogą – ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Działka porośnięta trawami i  niewielkimi samosiejkami drzew i krzewów.  Sieć uzbrojenia znajduję się na Osiedlu Europejskim i w ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  Dla obszaru  obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy (Uchwała Nr XLVI/327/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 sierpnia 2009 r.),  działka nr 1541/5 o. Osiedle znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem MN6 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Cena wywoławcza wynosi 132.000,00 zł /słownie: sto trzydzieści dwa tysiące  złotych/ Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II p./.

1) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,  w  wysokości 23 %.
2) Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
3) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 07.09.2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
4) Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona  na poczet ceny nabycia nieruchomości
    w   dniu zapłaty pełnej ceny należności.
5) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),
- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 poz.1380 j.t.), obowiązany jest uzyskać  zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
7) Sprzedawca w terminie 21 dni zobowiązany jest, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
8) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
9) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
11)W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
12)Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13)Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia: 08 czerwca 015 r.
      
I.K