herb.jpg

Rejon Parku Miejskiego

 

 

 

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej  na terenie miasta Bielawa.

 

A. Nieruchomość gruntowa niezabudowana  jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona jest  w KW nr 21219/3, prowadzonej przez  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka gruntu  oznaczona jest numerem ewidencyjnym  1548/10 obręb Osiedle,  o pow. 4486 m², stanowi użytek RIIIb. Działka gruntu, kształtem jest zbliżona do prostokąta, położona w „środkowej” części  miasta, niedaleko obwodnicy miasta  w sąsiedztwie Parku Miejskiego,  przy ulicy Parkowej, z której nieruchomość ma bezpośredni dojazd.  Przez działkę (kilka metrów od  zachodniej granicy) przebiega  napowietrzna linia energetyczna,  ze znajdującym się na działce  betonowym słupem energetycznym. Na terenie działki rośnie 6 drzew powyżej 10 lat, na których wycięcie wymagane jest  zezwolenia Burmistrza Miasta Bielawa. W ulicy Parkowej i sąsiedniej ulicy Wojska Polskiego znajdują się sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i  wodnej.
Dla obszaru  obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i Generała Władysława Sikorskiego (Uchwała Nr LXVIII/492/10  Rady Miejskiej Bielawy z 9 listopada 2010 r.),  działka nr 1548/10 o. Osiedle znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 1.Z przeznaczonym pod teren zieleni urządzonej publicznej oraz zabudowy związanej z funkcją rekreacyjno-sportową. I przetarg miał miejsce 10.04.2015 r.

Cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł /słownie: trzysta tysięcy  złotych/. Przetarg odbędzie się w dniu  04.09.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II p./.
1) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,  w  wysokości 23 %.
2) Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
3) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 31.08.2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
4) Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona  na poczet ceny nabycia nieruchomości
    w   dniu zapłaty pełnej ceny należności.
5) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),
- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 poz.1380 j.t.), obowiązany jest uzyskać  zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
7) Sprzedawca w terminie 21 dni zobowiązany jest, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
9) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
11)W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
12)Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13)Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia:.28 maja 2015 r.
I.K