herb.jpg

ul. Ceglana

 

 

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych  na terenie miasta Bielawa.

 

A. Nieruchomość gruntowa niezabudowana jest własnością Gminy Bielawa,  ujawniona jest  w KW nr 15432 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka gruntu oznaczona jest  numerem ewidencyjnym 95/6 obręb Północ,  o pow. 4.009  m², stanowi użytek  RIIIa.  Nieruchomość  jest obszerna i ma dość regularny kształt litery L. Działka  położona  w „dolnej” części miasta przy zmodernizowanej ulicy Ceglanej, połączonej z nowo wybudowaną drogą biegnącą do strefy ekonomicznej przy ul.  Grunwaldzkiej.  W otoczeniu znajduje się pełne uzbrojenie, przy południowo - zachodniej granicy  przez działkę biegnie sieć energetyczna i gazowa a przy północno - zachodniej przy granicy z nowo wybudowaną ulicą sieć gazowa (g225), sieć wodociągowa znajduje się bliżej ul. S. Żeromskiego. W celu ochrony istniejącej na terenie sieci gazowej średniego ciśnienia zagospodarowanie terenu winno uwzględniać wymogi wynikające   z przepisów odrębnych. Dojazd do działki zapewniony jest  drogą - ul. Ceglaną.  W sąsiedztwie  znajduje się zabudowa przemysłowo – usługowa.  Działka leży na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru B w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Ceglanej w Bielawie (Uchwała Nr XXXI/320/12  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28.12.2012 r.),  który ustala jej przeznaczenie  jako  cele aktywności gospodarczej,   oznaczony symbolem AG.3.

Cena wywoławcza wynosi 257.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II p./.

B.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana jest własnością Gminy Bielawa,  ujawniona w KW nr 15430 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka gruntu oznaczona jest numerem ewidencyjnym  100/6 obręb Północ,  o pow. 5.927 m², stanowi użytek  RIIIa.  Nieruchomość  jest obszerna i ma dość regularny kształt trapezu. Działka  położona  w „dolnej” części miasta przy zmodernizowanej ulicy Ceglanej,   połączonej z nowo wybudowaną drogą biegnącą do strefy ekonomicznej przy ul.  Grunwaldzkiej.  W otoczeniu znajduje się pełne uzbrojenie, przy południowo - zachodniej granicy przez działkę biegnie sieć energetyczna i gazowa a przy południowo – wschodniej linia teletechniczna, sieć wodociągowa znajduje się bliżej ul. S. Żeromskiego. W celu ochrony istniejącej na terenie sieci gazowej średniego ciśnienia zagospodarowanie terenu winno uwzględniać wymogi wynikające z przepisów odrębnych. Dojazd do działki zapewniony jest drogą - ul. Ceglaną.  W sąsiedztwie  znajduje się zabudowa przemysłowo – usługowa. Działka sąsiaduje z terenami kolejowymi. Działka leży na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru B w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Ceglanej                    w Bielawie (Uchwała Nr XXXI/320/12  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28.12.2012 r.),  który ustala jej przeznaczenie  jako  cele aktywności gospodarczej,   oznaczony symbolem AG.3

Cena wywoławcza wynosi 401.000,00 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy złotych 00/100) Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2015 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II p./.
1) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,  w  wysokości 23 %.

2) Nieruchomości są wolne od długów i obciążeń.
3) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 19.06.2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
4) Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona  na poczet ceny nabycia nieruchomości
    w   dniu zapłaty pełnej ceny należności.
5) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),
- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 poz.1380 j.t.), obowiązany jest uzyskać  zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
7) Sprzedawca w terminie 21 dni zobowiązany jest, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
8) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
9) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

10) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
11)W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
12)Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13)Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia:.22 maja 2015 r.
I.K