herb.jpg

rejon ul. Strażackiej

 

   BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

    ogłasza II ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Bielawie w rejonie ul. Strażackiej.

 


1. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka oznaczona numerem 56/90 obręb Fabryczna o pow 0,8314 m2, ujawniona jest w KW SW1D/00042419/8 , prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.
Nieruchomość, to zabudowana dwubryłowym budynkiem poprzemysłowym o pow. zabudowy 2512 m2 i kubaturze brutto 38114 m3 działka numer 56/90 obręb Fabryczna.
Działka położona jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego – teren poprzemysłowy po zakładzie Dieriga „Bielbaw”, figurującego w wykazie obszarów zabytkowych. Cześć budynku poprzemysłowego jest wpisana do rejestru zabytków.
Na działce rosną klony, jesiony, grochodrzewy. Przez działkę przebiega aktualnie nieczynny ciepłociąg napowietrzny. Dostęp do działki zagwarantowany jest służebnością przechodu i przejazdu przez przyległy teren.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego jest brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków działka nr 56/90 jest terenem oznaczonym symbolem Bi.
2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku poprzemysłowego.
3.  Stawka procentowa z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 56/90, obręb Fabryczna wynosi 3% ceny nieruchomości gruntowej.
4. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego należy uiszczać w ustawowym terminie do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od roku 2016 na konto Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata.
Przetarg odbędzie się 17 lipca 2015 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, pokój nr 16 ( II piętro ).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 kwietnia 2015 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650 000,00 zł (słownie złotych: sześćset  pięćdziesiąt tysięcy), w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 316 000,00 zł (słownie złotych: trzysta szesnaście tysięcy).
5. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
6. Cześć działki nr 56/90 obręb Fabryczna jest obciążona Umową Dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 30.10.2016 roku.
7. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem na rachunek  Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. o/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 lub w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 13 lipca 2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

8. Wadium wpłacone przez nabywcę zostaje zaliczone na poczet  ceny nabycia nieruchomości.
Wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zostaną im zwrócone w ciągu trzech dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed ich otwarciem :
- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),
-cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 03 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), obowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
10. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
11. Organizator przetargu obowiązuje się w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Niestawienie się do zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalonej jako nabywca bez usprawiedliwienia spowoduje, że organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
13. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania oraz  dokumentacją geodezyjną. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Dla nieruchomości nie wykonano badań geotechnicznych gruntu.
14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie, pokój nr 19 (II p) tel./74/8328714 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 (II p), tel./74/8328751.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14 maja 2015r.