herb.jpg

Biblioteka

 

 

BURMISTRZ    MIASTA   BIELAWA
ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony dotyczący zbycia zabudowanej budynkiem trzykondygnacyjnym działki gruntu nr 415 obręb Północ położonej  na terenie miasta Bielawa przy ulicy Stefana Żeromskiego 43.


1. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym działka gruntu nr 415 obręb Północ o pow. 600 m2.
Nieruchomość ujawniona jest w KW 15452, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Budynek to obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. zabudowy 261,20 m2, powierzchni użytkowej 478,62, powierzchni piwnic 89,42 m2 i powierzchni ruchu (klatka schodowa i korytarze) 63,80 m2. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, wykonany w technologii tradycyjnej-murowany z dachem dwuspadowym naczółkowym, wyposażony w instalacje wod-kan., elektryczną i c.o. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium jest to teren zabudowy mieszkaniowo-usługowo-handlowej, oznaczony symbolem Bi.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 16 /II piętro/.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 czerwca 2014 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 10 października 2014 r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 9 kwietnia 2015 r.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400 000,00 zł /czterysta tysięcy złotych/, w tym wartość gruntu wynosi – 39 000,00 zł /trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,
4. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 13 lipca 2015 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bielawie.
5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące)
-cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), obowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
7. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przez osobę, która wygrała przetarg bez usprawiedliwienia spowoduje, ze sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego w Kasie Urzędu Miejskiego w Bielawie lub na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni  WBK S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
9. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

10. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną.
11. Dla budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.
12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13. Nieruchomość będzie udostępniona każdemu zainteresowanemu. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 /II p/ telefon (74) 8328714.
14. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach www.um.bielawa.pl i www.bip.um.bielawa.pl .Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia 14 maja 2015 roku