herb.jpg

Oferta Nr 2

 

 

Lokalizacja: ul. 3-go Maja

 

 

Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa,  ujawniona jest w KW nr 43754 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to  działka o numerze ewidencyjnym 1143 obręb Północ, o pow. 4162 m², oznaczona użytkiem  Bp.

 

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,4162 ha

Cena działki: 950.000,00 PLN + 23% VAT

Nieruchomość położona   w „środkowej” części  miasta, przy   ulicy 3 Maja, z której działka ma bezpośredni dojazd. Działka gruntu, kształtem  zbliżona jest  do prostokąta,  na której znajduje się parking asfaltowy o zużyciu technicznym 80%.  Na działce  rosną samosiejki (19 drzew w wieku powyżej 10 lat), na usunięcie których wymagane jest zezwolenie Konserwatora Zabytków, ponieważ nieruchomość znajduje się  w obszarze ośrodka historycznego miasta Bielawy. W pasie drogi ulicy 3 Maja  znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna, deszczowa, teletechniczna i gazowa. Działka położona jest na terenie, dla którego nie ma  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  teren ten jest oznaczony  jako UC – teren usług centrotwórczych. Działkę przeznacza się pod zabudowę wynikającą z kontynuacji funkcji nieruchomości sąsiednich  zgodnie z ustaleniami studium.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751