herb.jpg

ul. 3-go Maja

 

 

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej  na terenie miasta Bielawa.

 

 

A. Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa,  ujawniona jest w KW nr 43754 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to  działka o numerze ewidencyjnym 1143 obręb Północ, o pow. 4162 m², oznaczona użytkiem  Bp. Nieruchomość położona   w „środkowej” części  miasta, przy   ulicy 3 Maja, z której działka ma bezpośredni dojazd. Działka gruntu, kształtem  zbliżona jest  do prostokąta,  na której znajduje się parking asfaltowy o zużyciu technicznym 80%.  Na działce  rosną samosiejki (19 drzew w wieku powyżej 10 lat), na usunięcie których wymagane jest zezwolenie Konserwatora Zabytków, ponieważ nieruchomość znajduje się  w obszarze ośrodka historycznego miasta Bielawy. W pasie drogi ulicy 3 Maja  znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna, deszczowa, teletechniczna i gazowa. Działka położona jest na terenie, dla którego nie ma  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  teren ten jest oznaczony  jako UC – teren usług centrotwórczych. Działkę przeznacza się pod zabudowę wynikającą z kontynuacji funkcji nieruchomości sąsiednich  zgodnie z ustaleniami studium.
Cena wywoławcza wynosi 950.000,00 zł /słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/. Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2015 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 16 /II p./.

1) Nieruchomości jest  wolna od długów i obciążeń.
2) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 20.07.2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
3) Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona  na poczet ceny nabycia nieruchomości
w   dniu zapłaty pełnej ceny należności.
4) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),
- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j Dz.U.2014., poz.1380 ze zm.) obowiązany jest uzyskać  zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości.
6) Sprzedawca w terminie 21 dni zobowiązany jest, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.
7) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.
8) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
9) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
10)W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
11)Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12)Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 oraz na stronach www.bip.um.bielawa.pl. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia 23 kwietnia 2015 r.
I.K.