okładka_2.jpg

Podstrefa Ekonomiczna

       

Teren WSSE „INVEST-PARK” położony jest w północnej części miasta, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 384, która łączy Bielawę z Dzierżoniowem. Droga ta w dalszej części stanowi połączenie powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem i Bielańskim węzłem autostradowym (59 km). Znajduje się także w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej południowej obwodnicy miasta Dzierżoniowa (ciąg drogi wojewódzkiej 382 – Trasy Podsudeckiej, łączącej kierunek Legnica-Świdnica z kierunkiem Ząbkowice-Nysa). Dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez istniejący zjazd z drogi 384 i ul. Grunwaldzką (droga do terenów rolnych o nawierzchni asfaltowej).

Nieruchomości stanowią zwarty teren, o regularnym kształcie prostokąta o bokach około 260 x 500m. Maksymalne nachylenie terenu nie przekracza 2%. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony jest na lokalizację przemysłu.

        Wszystkie media - energia elektryczna, woda, gaz, sieć telefoniczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, znajdują się w pasie drogowym drogi 384 (po przeciwległej stronie w stosunku do usytuowania działek). Ilość dostępnych obecnie mediów jest wystarczająca do prowadzenia procesu inwestycyjnego. Na potrzeby produkcyjne, po identyfikacji potrzeb inwestora, konieczne jest zapewnienie dostaw mediów na wyższym poziomie z istniejących instalacji lub w wyniku nowych inwestycji. Zgodnie z załączonymi zobowiązaniami nastąpi to nie później niż 9 miesięcy po określeniu potrzeb przez inwestora.

Media, dojazd, warunki terenowe

Dojazd – teren położony jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 384 – ul. Dzierżoniowska (droga jedno-jezdniowa, trzypasmowa o nawierzchni bitumicznej). Bezpośredni dojazd zabezpiecza ul. Grunwaldzka (droga do terenów rolnych o nawierzchni bitumicznej).
Na potrzeby lokalizacji Podstrefy Bielawa ul. Grunwaldzka będzie wymagała przebudowy przystosowującej do transportu ciężkiego, dotyczącej poszerzenia i zwiększenia nośności do 100 kN/oś. Inwestycja ta planowana jest do realizacji w bieżącym roku.
Energia elektryczna – istniejąca w bezpośrednim otoczeniu nieruchomości sieć energetyczna wystarcza na zaspokojenie minimalnych potrzeb. Zgodnie z zapewnieniami Rejonu Dystrybucji i Sprzedaży Energii w Dzierżoniowie Koncernu Energetycznego EnergiaPro, możliwe rezerwy mocy szacowane są na 20 kW.
Alternatywnymi rozwiązaniami w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania inwestora są:
- budowa nowej stacji transformatorowej na linii średniego napięcia 20KV, przebiegającej 600 m od granicy przedmiotowych nieruchomości. Rezerwy tej linii oszacowano na 1 MW mocy.
- lub budowa nowej linii bezpośrednio z GPZ Dzierżoniów, gdzie obecne rezerwy mocy szacowane są na 6MW. Przybliżona długość nowej linii energetycznej 2 km (przebieg przez tereny rolnicze należące w 90% do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i 10% do Gminy Miejskiej Dzierżoniów).


Gaz ziemny – gazociąg o φ=225 stanowiący główne zasilanie miasta Bielawa biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej 384 (ul. Dzierżoniowska) po przeciwnej jej stronie. Źródło to może dostarczać do 200m3/h gazu. Zasilanie wymaga wykonania przecisku pod ul. Dzierżoniowską oraz wykonania odcinka gazociągu w ul. Grunwaldzkiej.
 Przypadku złożenia przez inwestora większego zapotrzebowania na gaz, istnieje możliwość przestawienia stacji redukcyjnej, znajdującej się w odległości 500m od przedmiotowych nieruchomości, na wyższe parametry pracy lub wykonanie nowej nitki zasilającej ten teren bezpośrednio ze stacji.
Woda i kanalizacja – istniejąca sieć wodna pozwala na zasilenie nowych obiektów na tym terenie jedynie na cele socjalno-bytowe. W tym celu należy wykonać przejście sieci pod drogą 384 i odpowiedni odcinek wodociągu w ul. Grunwaldzkiej. W przypadku większego zapotrzebowania na wodę do celów produkcyjnych jak i PPOŻ, gestor sieci Spółka Wodociągi i Kanalizacji wskazuje konieczność wykonania zasilania z kierunku ul. Wolności (w tym celu istnieje konieczność wykonania 300 m wodociągu φ=150) i kilku przejść pod drogą 384. Inwestycja ta pozwoli w całości zabezpieczyć dostawy wody na poziomie 600m3/d.
W przedmiotowej nieruchomości biegnie kolektor kanalizacji sanitarnej φ=300, który później, poprzez odcinek tłoczny φ=90, transportowany jest do głównego kolektora miejskiego kierującego się bezpośrednio do oczyszczalni. Ze względów eksploatacyjnych niewskazane jest podłączanie nowych odbiorców do tego systemu. Zarządca sieci sugeruje wykonanie nowego kolektora zbiorczego wzdłuż ul. Grunwaldzkiej wprost do oczyszczalni ścieków. Nowo budowana kanalizacja częściowo obejmowałaby kolektor grawitacyjny (1 km) oraz odcinek tłoczny (ok. 500m).
Telekomunikacja – bezpośrednio przy granicy nieruchomości w ul. Grunwaldzkiej znajduje się sieć Telekomunikacji Polskiej SA. Zgodnie z informacjami operatora posiada on tam słupki abonenckie z 5 wolnymi parami przewodów (do 25 numerów). Możliwe jest także podłączenie Internetu o prędkości przesyłu danych do 6MB/s.
Z uwagi na fakt istnienia linii światłowodowej w drodze 384 (ul. Dzierżoniowska) na życzenie inwestora możliwe jest szybkie wykonanie bezpośredniego łącza światłowodowego, co w znacznej mierze poprawi jakość i szybkość przesyłu danych.