herb.jpg

Oferta nr 1

 

 

LOKALIZACJA: UL. PARKOWA

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 1548/10, obręb Osiedle, użytek RIIIB

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,4486 ha

Cena działki: 300.000,00 PLN + 23% VAT

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona jest  w KW nr 21219/3, prowadzonej przez  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka gruntu  oznaczona jest numerem ewidencyjnym  1548/10 obręb Osiedle,  o pow. 4486 m², stanowi użytek RIIIb. Działka gruntu, kształtem jest zbliżona do prostokąta, położona w „środkowej” części  miasta, niedaleko obwodnicy miasta  w sąsiedztwie Parku Miejskiego,  przy ulicy Parkowej, z której nieruchomość ma bezpośredni dojazd.  Przez działkę (kilka metrów od  zachodniej granicy) przebiega  napowietrzna linia energetyczna,  ze znajdującym się na działce  betonowym słupem energetycznym. Na terenie działki rośnie 6 drzew powyżej 10 lat, na których wycięcie wymagane jest  zezwolenia Burmistrza Miasta Bielawa. W ulicy Parkowej i sąsiedniej ulicy Wojska Polskiego znajdują się sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i  wodnej.
Dla obszaru  obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i Generała Władysława Sikorskiego (Uchwała Nr LXVIII/492/10  Rady Miejskiej Bielawy z 9 listopada 2010 r.),  działka nr 1548/10 o. Osiedle znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 1.Z przeznaczonym pod teren zieleni urządzonej publicznej oraz zabudowy związanej z funkcją rekreacyjno-sportową.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751