Rolnictwo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Delegatura w Dzierżoniowie informuje, że wykaz przedsiębiorców i podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu pod następującym adresem http://piorin.gov.pl/ds-rejestry/.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax. 74 8313733
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Dolnośląskie
Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Łamliwość  źdźbła zbóż i traw
Roślina: Pszenica ozima
Data publikacji komunikatu: 10.04.2015
Plantacjom pszenicy ozimej zagraża łamliwość źdźbła zbóż i traw.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania łamliwości źdźbła zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć
po przeprowadzeniu obserwacji.
Choroba rozwija się bardzo szybko w sezonie o chłodnej i wilgotnej wiośnie. Szkodliwość choroby zwiększa susza na początku lata. Pierwsze objawy trudne do rozpoznania mogą wystąpić już jesienią na młodych roślinach. Wyraźne objawy choroby pojawiają się w fazie strzelania w źdźbło lub w fazie kłoszenia, najpierw
na pochwach liściowych, później na źdźbłach dolnych międzywęźli.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin stosuje się zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka.

Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi:
około 20 % źdźbeł z objawami (początkowe objawy choroby) stwierdzanych od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2 kolanka,
 Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • stosowanie właściwego płodozmianu
 • późny siew jesienny
 • wykonanie wczesnej podorywki i dokładnej orki jesiennej
 • uprawę odmian o małej wrażliwości na chorobę


Uwaga:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez
wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.    Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga   (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

                                                                                                         Kierownik Delegatury
                                                                                                            Krystyna Oleksyk

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax. 74 8313733
e-mail:d-dzierzoniow@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Dzierżoniów
Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Roślina: Pszenica ozima
Data publikacji komunikatu: 10.04.2015
Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na zbożach ozimych pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już jesienią. Grzyb poraża liście, źdźbła i kłosy. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin  wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia . W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.
Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:
faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.
Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
 • unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
 • unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych
 • stosowanie prawidłowego zmianowania
 • odpowiedni dobór odmian
 • zaprawianie nasion


Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.    Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga   (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Kierownik Delegatury: Krystyna Oleksyk

 

 

UWAGA!

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
(Dz. U. 2015 r., poz. 485).
W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:


- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
- 130 zł – rośliny strączkowe,
- 400 zł – ziemniaki.

Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax. 74 8313733
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo:Dolnośląskie
Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Słodyszek rzepakowy
Roślina: Rzepak ozimy
Data publikacji komunikatu; 13.04.2015


Na plantacjach rzepaku ozimego pojawiły się chrząszcze słodyszka rzepakowego.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.
Chrząszcze na pola rzepaku przelatują najczęściej w okresie przed kwitnieniem, gdy temperatura powietrza osiągnie wartość powyżej 15oC. Szkody na plantacjach rzepaku powodują głównie chrząszcze wgryzające się do pąków kwiatowych, wydrążając ich część, aby dostać się do pyłku kwiatowego. Uszkodzone pąki żółkną, usychają a następnie opadają, pozostają jedynie szypułki kwiatowe.
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości to jest stwierdzenia:
1-2 chrząszczy na 1 roślinie w stadium zwartego kwiatostanu lub 3-5 chrząszczy na 1 roślinie w stadium luźnego kwiatostanu
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie :

 • prawidłowej agrotechniki,
 • izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
 • wysiew odmian wcześnie zakwitających,
 • wysiew odmian wcześnie wznawiających wegetację wiosenną


Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.  Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu
z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga   (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

 


                                                                                                                  Kierownik Delegatury         
                                                                                                                    Krystyna Oleksyk

*

 

Nadszedł sezon stosowania środków ochrony roślin !!!

PAMIĘTAJ O OCHRONIE  PSZCZÓŁ i INNYCH ZAPYLACZY

 

W celu zapobieżenia zatruciu pszczół należy przede wszystkim:

Prawidłowo wykonywać zabiegi ochrony roślin, w szczególności poprzez:

1) dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
2) niestosowanie preparatów toksycznych i szkodliwych dla pszczół i innych zapylaczy
w okresie kwitnienia roślin uprawnych, w uprawach, na których występują kwitnące chwasty oraz gdy rośliny pokryte są spadzią;
3) stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
4) wykonywane zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
5) zachowywanie minimalne odległości od pasiek;
6) zwrócenie szczególnej uwagi na okres prewencji;
7) niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy roboczej;
8) stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu
i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy i zgodnie z załączoną do środków ochrony roślin etykietą.

Informować przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczej i którzy zwrócili się o taką informację jeżeli etykieta stosowanego środka ochrony roślin będzie nakładała taki wymóg.

UWAGA !!!

Zapylenie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych. Dobre zapylenie roślin przez pszczoły, przy prawidłowo przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych i ochrony roślin, powodujewzrost plonu średnio o 50%.

Przypominam o konieczności przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikających z ustawy o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455 ze zm.).


Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
we Wrocławiu

Krystyna Ciechan

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax. 74 8313733
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Dolnośląskie
Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Chowacz podobnik
Roślina: Rzepak  ozimy

Data publikacji komunikatu: 27.04.2015

Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza podobnika.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza podobnika należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji
na plantacjach.
Chrząszcze przelatują na pola rzepaku wiosną w okresie tworzenia się pąków kwiatowych, gdy temperatura osiągnie około 13oC. Chowacz podobnik na roślinach rzepaku powoduje bezpośrednie szkody w postaci niszczenia zawiązków nasion w łuszczynie. Szkody pośrednie powodowane przez chowacza podobnika polegają  na ułatwieniu zaatakowania rzepaku przez pryszczarka kapustnika. Ponadto uszkodzone łuszczyny porażane są przez szarą pleśń i czerń krzyżowych.
Stwierdzenie na plantacji w fazie przed kwitnieniem średnio 1 chrząszcza na 1 roślinie w trakcie kwitnienia:

 

 • w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 1 roślinie
 • w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 2 roślinach

lub na przełomie kwietnia i maja:

 • 4 chrząszczy na 25 roślinach, lub
 • odłowienie w ciągu kolejnych 6 dni w żółtym naczyniu 100 osobnikówstanowi wskazanie do wykonania zabiegu zwalczającego przy użyciu środków ochrony roślin.

Zabieg taki wykonuje się w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:

prawidłowej agrotechniki,
izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
wysiew odmian późno zakwitających.

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.         Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona- roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu
z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi j (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax. 74 8313733
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Dolnośląskie
Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Pryszczarek kapustnik
Roślina: Rzepak ozimy
Data publikacji komunikatu: 27.04.2015Plantacjom rzepaku zagraża pryszczarek kapustnik.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania pryszczarka kapustnika na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Wylot owadów dorosłych (muchówek) następuje najczęściej w początkach kwitnienia rzepaku. Pryszczarek kapustnik ma znaczenie gospodarcze w powiązaniu z chowaczem podobnikiem, który ułatwia mu składanie jaj w łuszczynach. Łuszczyny rzepaku opanowane przez pryszczarka kapustnika przedwcześnie żółkną, nabrzmiewają, kurczą się i przedwcześnie pękają. Skutkiem tego jest osypywanie się nasion.
Zabiegi zwalczające wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości to jest stwierdzenia:
średnio 5 uszkodzonych łuszczyn na 1 roślinie
1 pryszczarka kapustnika na 1 roślinie - przy słabym wystąpieniu chowacza podobnika
1 pryszczarka kapustnika na 3-4 roślinach - przy silnym wystąpieniu chowacza podobnika

Zabiegi zwalczające  przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się  w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie :
prawidłowej agrotechniki,
izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
wysiew odmian późno zakwitających.    

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.  Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona- roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).
        
    
Kierownik  Delegatury
Krystyna Oleksyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax. 748313733
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Dolnośląskie
Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Pryszczarek zbożowiec
Roślina: Pszenica ozima
Data publikacji komunikatu: 27.04.2015

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża pryszczarek zbożowiec.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania pryszczarka zbożowca należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Lot muchówek i składanie jaj rozpoczyna się od początku maja do końca czerwca. Początek lotu muchówek zbiega się najczęściej z początkiem kwitnienia rzepaku oraz z pełnią kwitnienia jabłoni. Młode larwy przedostają się pod pochwy liściowe i żerują na źdźbłach.
Zabieg zwalczający przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się nie później niż 6-8 dni
po stwierdzeniu wzmożonego lotu (szczyt lotu) szkodnika, gdy rośliny są w fazie strzelania w źdźbło.
Po upływie tego okresu dorosłe larwy wchodzą pod pochwy liściowe, gdzie są osłonięte przed  ewentualnym działaniem preparatu.
Masowy lot szkodnika możemy stwierdzić wystawiając żółte naczynia lub żółte tablice lepowe, które  przegląda się co 2 dni. Odłowienie powyżej 10 owadów w jednym naczyniu lub stwierdzenie zwiększenia  o 10 muchówek na jednej tablicy lepowej jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego. Podstawą do przeprowadzenia zabiegu jest również stwierdzenie jaj na 25% lub więcej analizowanych źdźbeł lub stwierdzenie średnio 15 jaj na 1 źdźbło.
Populację szkodnika można ograniczyć poprzez:

 • przestrzeganie higieny pól
 • stosowanie właściwego płodozmianu
 • wykonywanie głębokiej orki jesiennej


Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.         Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona- roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary
i obiekty nie będące celem     zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków     ochrony     roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
Etykiety stosowania środków ochrony roślin :
(http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

 

Kierownik Delegatury
Krystyna Oleksyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax. 74 8313733
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Dzierżoniów
Agrofag: Szara pleśń
Roślina: Truskawka
Data publikacji komunikatu: 27.04.2015 r.
Plantacjom truskawki zagraża szara pleśń.

Decyzję o sposobie i terminie  zwalczania należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Objawy choroby można obserwować na pąkach, kwiatach ,owocach, rzadziej na liściach i łodygach. Rozwojowi choroby sprzyja duża ilość opadów i wysoka wilgotność powietrza.
Kontrolę zdrowotności roślin w celu oceny stanu fitosanitarnego należy przeprowadzać od początku kwitnienia do końca zbioru owoców. Pierwsze objawy mogą być widoczne już w okresie kwitnienia,
ale najczęściej występują na owocach. Nowe plantacje truskawek należy zakładać z materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze zdrowych plantacji matecznych.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin należy wykonywać zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy. Liczbę zabiegów  należy uzależnić od podatności odmiany
i warunków atmosferycznych.
W zwalczaniu choroby stosować należy także metody agrotechniczne (niszczenie źródeł infekcji):

 • właściwe nawożenie, odpowiedni dobór stanowiska, właściwy przedplon, sposób prowadzenia plantacji, ściółkowanie,
 • izolacja przestrzenna dla plantacji nowo zakładanych,
 • wygrabianie i usuwanie porażonych liści,
 • systematyczny zbiór owoców


Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.   Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin           w danych uprawach, na danego agrofaga (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Kierownik Delegatury

Krystyna Oleksyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax. 74 831 37 33
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: Dolnośląskie
Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Fuzarioza kłosów zbóż
Roślina: Pszenica ozima
Data publikacji komunikatu: 28.05.2015

Objawy choroby na kłosach
Plantacjom pszenicy ozimej zagraża fuzarioza kłosów zbóż.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania fuzariozy kłosów zbóż na plantacji pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura (15-26oC) oraz duża ilość światła
w okresie  kłoszenia i kwitnienia.
Objawy choroby obserwuje się na kłosach. Przy silnym porażeniu na plewach, plewkach, osadce kłosowej i na źdźble u nasady kłosa mogą być widoczne pomarańczowe lub różowe skupienia zarodnikowania grzyba. Porażeniu ulegają również ziarniaki.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub po stwierdzeniu pierwszych objawów porażenia na kłosach, od początku  fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia.
W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby, wykonywanie zabiegów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, z uwzględnieniem terminu karencji środka ochrony roślin.

W celu ograniczenia źródeł porażenia należy:
stosować właściwy płodozmian
przyorywać słomę zbóż
stosować zbilansowane nawożenie azotem
do wysiewu używać zdrowego ziarna
uprawiać odmiany mało podatne na chorobę


Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.         Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona- roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu
z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga   (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

 

Kierownik Delegatury                                                    

Krystyna Oleksyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 Delegatura Dzierżoniów
tel., fax. 74 831 3733
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo:Dolnośląskie
Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak
Data publikacji komunikatu: 28.05.2015


Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.
Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną gdy temperatura gleby przekroczy 15oC. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12oC może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.
Stwierdzenie na plantacji:
1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub
10 złóż jaj na 10 roślin, lub
15 larw na jednej roślinie
jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.
Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3.
W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających.

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.         Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu
z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Kierownik Delegatury

Krystyna Oleksyk  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax.74 831 37 33
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLINWojewództwo: Dolnośląskie
Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Mszyce
Roślina: Pszenica ozima
Data publikacji komunikatu: 29.05.2015
Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mszyc.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc  należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na pszenicy ozimej można spotkać następujące gatunki mszyc: mszycę zbożową,
czeremchowo-zbożową, różano-trawową. Mszyca zbożowa żeruje głownie na kłosach, ale także na liściu flagowym. Mszyca czeremchowo-zbożowa zasiedla  głównie dolne liście u podstawy źdźbeł, później liście wyżej położone i kłosy. Mszyca różano-trawowa żeruje głównie na najstarszych liściach. Występuje zwykle niezbyt licznie, ma mniejsze znaczenie.
Warunki sprzyjające rozwojowi mszyc to:
sucha pogoda i umiarkowana temperatura (w wysokiej temperaturze mszyce giną)
stosowanie wysokich dawek nawozów azotowych

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się  w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj.:
od fazy strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 źdźbło (dla mszycy czeremchowo - zbożowej,)
od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 kłos (dla mszycy zbożowej)
Ograniczyć występowanie mszyc można także poprzez ochronę gatunków organizmów pożytecznych m.in.: biedronek, bzygowatych, złotooków.

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.         Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona- roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu
z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

   Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Kierownik Delegatury
Krystyna Oleksyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Delegatura  Dzierżoniowie
tel., fax. 74 8313733
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: Dolnośląskie
Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka
Roślina: Ogórek
Data publikacji komunikatu: 24.06.2015 r.

Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka.
Pierwsze objawy choroby są już widoczne w fazie 2-3 liści właściwych. Obserwacje nasilenia choroby prowadzić należy w okresie wegetacji do momentu pełnej dojrzałości owoców.
Rozwojowi patogenu sprzyja wysoka wilgotność powietrza, ciepło (optymalna temp. 24-27°C)
oraz długotrwałe zwilżenie roślin rosą.
Zwalczanie jest konieczne niezależnie od nasilenia choroby na plantacjach odmian podatnych. Prawidłowa ochrona szczególnie ważna jest w początkowej fazie wzrostu ogórków.
W celu ochrony roślin ogórka przed bakteryjną kanciastą plamistością należy zastosować zabiegi chemiczne po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-10 dni
w zależności od nasilenia choroby. W sezonie wegetacyjnym wykonać 2-3 zabiegi. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:
2 – 3-letnia przerwa w uprawie ogórka na tym samym polu
wysiew zdrowych, zaprawionych nasion
uprawa odmian tolerancyjnych na tą chorobę
uprawa gorczycy jako przedplon.

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona- roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu
z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga   (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Kierownik Delegatury
                                                                                                                                                               Krystyna Oleksyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax. 74 8313733
e-mail: d-dzierzoniow@piorin.gov.pl


KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: Dolnośląskie
Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Mączniak rzekomy dyniowatych
Roślina: Ogórek
Data publikacji komunikatu: 24.06.2015 r.
Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania mączniaka rzekomego dyniowatych.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania  mączniaka rzekomego należy  podjąć po przeprowadzeniu  obserwacji.
Pierwsze objawy choroby w uprawach polowych i pod osłonami pojawiają się w trzeciej dekadzie czerwca i na przełomie lipca, w każdej fazie rozwojowej ogórków.
Rozwojowi patogenu sprzyjają chłodne i wilgotne noce (temperatura 15-16°C, długo utrzymująca się nocna mgła) oraz słoneczne dni z temperaturą 20-25°C.
Zwalczanie jest konieczne niezależnie od nasilenia choroby na plantacjach odmian podatnych. Prawidłowa ochrona szczególnie ważna jest na młodych roślinach.
W celu ochrony roślin ogórka przed mącznikiem rzekomym należy zastosować zabiegi chemiczne zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-10 dni aż do zakończenia zbiorów. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:
uprawa odmian odpornych

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona- roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu
z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach,  na danego agrofaga - (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).                                                                                                                                                                        
                                                                                                
                                                                                                
Kierownik Delegatury

Krystyna 0leksyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
 Delegatura w Dzierżoniowie
tel., fax. 831 37 33
e-mail:d-dzierzoniow@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Dolnośląskie

Powiat:  Dzierżoniów
Agrofag: Omacnica prosowianka
Roślina: Kukurydza
Data publikacji komunikatu: 8.07.2015.
Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć
po przeprowadzeniu obserwacji.
Lot  motyli i składanie jaj trwa od połowy czerwca do końca sierpnia.
Do określenia masowego lotu motyli omacnicy prosowianki stosuje się pułapki odławiające, które rozmieszcza się na plantacji w połowie czerwca. Składaniu jaj sprzyja sucha i ciepła pogoda. Larwy wylęgają się po około
7-15 dniach. Objawy żerowania najlepiej widoczne są pod koniec sierpnia (otwory o średnicy
3-4 mm z widocznymi trocinami). W Polsce omacnica prosowianka daje 2 pokolenia.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w fazie wyrzucania wiech (przed pyleniem)
W rejonach corocznego, licznego występowania tego szkodnika, stwierdzenie pierwszego motyla
i/lub pierwszych złóż jaj jest sygnałem do wykonania w ciągu 7-10 dni pierwszego zabiegu zwalczającego, zaś w rejonach mniejszej liczebności szkodnika, stwierdzenie 5 larw na 10 roślinach lub 6-8 złóż jaj na 100 roślin.
Stwierdzenie  15% roślin kukurydzy uprawianej na ziarno, lub uszkodzonych 30-40% roślin kukurydzy uprawianej na kiszonkę w roku poprzednim stanowi również próg zagrożenia, który powinno się uwzględniać przy planowaniu walki ze szkodnikiem w roku bieżącym.
Ograniczyć występowanie szkodnika można także pośrednio poprzez:
rozdrobnienie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych,
niszczenie i usuwanie z plantacji chwastów o grubych łodygach
prawidłowy płodozmian
zrównoważone nawożenia azotem.

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej  ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona- roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą z o środkach ochrony roślin:
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu
i stosowania.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu
z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Kierownik Delegatury

Krystyna Oleksyk