herb.jpg

Oferta Nr 8

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej  na terenie miasta Bielawa.

 

A. Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa,  ujawniona jest w KW nr 15430 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to  działka o numerze ewidencyjnym 367/3 obręb Nowa Bielawa,   o pow. 1512 m², oznaczona użytkami  B- PsIII, RIIIb.  Działka gruntu położona jest w „górnej” części  Bielawy, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej - ul. Wiejskiej, w której znajduje się sieć energetyczna,  wodno – kanalizacyjna, deszczowa i gazowa. Przy południowo - wschodniej granicy działki znajduje się budynek gospodarczy, którego zużycie techniczne oszacowane  na poziomie 75% oraz pozostałości po wcześniejszym zagospodarowaniu.  Działka porośnięta jest trawą, znajduje się na niej 10 sztuk świerków pospolitych i wierzba biała, których usunięcie wymaga uzyskania zezwolenia oraz drzewa owocowe. Dla obszaru nie  obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy a wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren zabudowy niskiej intensywności. Działkę przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

Cena wywoławcza wynosi 120.000,00 zł /słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych/.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751