herb.jpg

Oferta Nr 7

 

 

ULICA BRATKOWA

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana jest własnością Gminy Bielawa, działka 1310/9  obręb Południe ujawniona jest w KW nr 15432 a działka 1310/7 ujawniona jest w KW 49707, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów  i budynków to działka o numerze ewidencyjnym 1310/9  obręb Południe o pow. 859 m², oznaczona użytkiem  RIIIa, a  udział 1/6 w działce o numerze ewidencyjnym 1310/7 obręb Południe o pow. 505 m², oznaczonej użytkiem RIIIa.  Działka oznaczona numerem 1310/7 obręb Południe stanowi drogę dojazdową wewnętrzną. Nieruchomość kształtem  zbliżona do prostokąta,  położona jest w „dolnej” części miasta,  niedaleko obwodnicy, przy ul. Kruczej, w której znajdują się sieci: energetyczna,  wodno - kanalizacyjna i deszczowa. Dla obszaru  obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/215/04 z 27 października 2004r.r., który przeznacza ten teren  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  oznaczony symbolem 4.MN. I przetarg miał miejsce 26.06.2014 r. II przetarg miał miejsce 19.09.2014 r. III przetarg miał miejsce 21.11.2014r. IV przetarg miał miejsce 22.01.2015. V przetarg będzie miał miejsce 17.04.2015
Cena nieruchomości wynosi 65.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751