herb.jpg

Oferta Nr 6

 

 

ULICA NOWOBIELAWSKA

A. Nieruchomość gruntowa niezabudowana jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona jest  w KW  nr 15434,  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to  działka o numerze ewidencyjnym 693 obręb Nowa Bielawa,  o pow. 499 m², oznaczona użytkiem Bp. Działka  kształtem  zbliżona do trapezu,  położona  w „górnej” części Bielawy,  przy ulicy Nowobielawskiej. Teren działki graniczy z kanałem potoku Bielawica. W ulicy Nowobielawskiej usytuowane są sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, gazowa, teletechniczna. Przez działkę przy granicy z kanałem przebiega napowietrzna linia energetyczna, której słup stoi na działce. Działka ogrodzona, w części zagospodarowana, na działce znajduje się kilka drzew owocowych i  iglastych oraz nasadzenia ozdobne  w wieku powyżej 10 lat. Ich usunięcie wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu.
Dla obszaru nie  obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość może być przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną.  I przetarg miał miejsce 26.06.2014 r. II przetarg miał miejsce 19.09.2014 r. III przetarg miał miejsce 21.11.2014 r.

Cena  wynosi 24.000,00 zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751