urzad okładka8.jpg

Strefa klienta - karty usług

         Szanowni Państwo, poniżej zamieszczone zostały karty usług realizowanych przez Urząd Miejski w Bielawie. Karty usług wraz z wnioskami dostępne są również w Biurze Podawczym (pl. Wolności 1, pok. nr 1). Mamy nadzieję, że opublikowane dokumenty ułatwią Państwu załatwianie spraw w naszym Urzędzie.


URZĄD STANU CYWILNEGO

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej


Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego (małżeństwo zawarte w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi) 

Sporządzenie aktu urodzenia

Wydawanie decyzji o wpisaniu treści aktu zagranicznego do polskiej księgi

Sporządzenie aktu  zgonu

Wydawanie decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego w treści aktu urodzenia,małżeństwa i zgonu


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ

Wydawanie decyzji w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych oraz utraconych dowodów osobistych

Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców


Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta

Wydawanie dowodów osobistych


Wydawanie  zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wymeldowanie z pobytu  czasowego  ponad 2 miesiące

Wymeldowanie z  pobytu stałego

Zameldowanie cudzoziemca


Zameldowanie na pobyt  czasowy ponad 2 miesiące

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały na wniosek strony w trybie administracyjnym

 

REFERAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wydawanie decyzji dotyczącej  ulg i zwolnień w  podatku rolnym od osób fizycznych


Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku rolnym  od osób fizycznych

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych


Wydawanie decyzji dotyczącej  ulg i zwolnień w  podatku rolnym od osób prawnych,  jednostek organizacyjnych, w tym spółek,  nie posiadające   osobowości prawnej

Wydawanie decyzji określającej wysokość podatku  od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta Bielawa  w związku z udzielonym zwolnieniem z podatku

Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych w podatku od: nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Wydawanie  decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w  podatku leśnym  od osób fizycznych


Zwrot nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat dla osób prawnych

Podanie w sprawie umorzenia, rozłożenia, odroczenia należności lub zaległości i odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu: sprzedaży, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu na własność, czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntu, zajęcia pasa drogowego

Wydawanie zaświadczenia o spłacie hipoteki z tytułu zakupu mieszkania, gruntu, lokalu  użytkowego na własność oraz przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu na własność

Wydawanie zaświadczenia o wysokości  hipoteki – rat pozostających do spłacenia


Wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych

Wydawanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców miasta

Wystawienie zaświadczenia o dokonaniu zapłaty z tytułu zakupu mieszkania, gruntu, lokalu oraz  przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu na własność, czynszu dzierżawnego i  wieczystego użytkowania gruntu

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Wydawanie decyzji zezwalającej  lokalizację zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi gminnej

Wydawanie decyzji zezwalającej  na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w nim obiektu budowlanego lub reklamy

Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej

REFERAT GOSPODARKI MIENIEM

Przekazanie w trwały zarząd nieruchomości gminnych

Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w przetargu

Sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym – użytkownikowi wieczystemu

Sprzedaż lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy


Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości

Nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych

Dzierżawa nieruchomości w drodze przetargowej


Dzierżawa gruntów gminnych w drodze bezprzetargowej


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydawanie opinii w sprawie zgodności projektów podziałów nieruchomości


Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wykaz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków  -Referat Gospodarki Przestrzennej


REFERAT ORGANIZACYJNY

Wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń lub uwierzytelnionych kserokopii z akt osobowych i płacowych będących w posiadaniu archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego

REFERAT FUNKCJONOWANIA MIASTA

Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów

Wydawanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi gminnej

Wydawanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w nim obiektu budowlanego lub reklamy

Wydawanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA:

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Wydawanie decyzji na usuwanie drzew lub krzewów