herb.jpg

Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej

Narodowa Strategia Spójności - dla Rozwoju Polski
”Partnerstwo  JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013

Beneficjent/Lider projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.
Całkowita wartość projektu:  717 895,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej:  608 085,75 PLN
Umowa  z Ministrem Infrastruktury i  Rozwoju  na realizacje projektu została podpisana 30 kwietnia 2014r.

Zakres projektu:

Opracowanie dokumentu: Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 i czterech programów sektorowych, tj.:
Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  na lata 2014-2020
Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
Przetarg na opracowanie w/w dokumentów został ogłoszony 20 maja 2014r.
Opracowane dokumenty będą służyć do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania  wspólnych problemów i wskazywać kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego partnerstwa, a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Data  zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 30.06.2015 roku

 

*

W drodze zamówienia publicznego został wyłoniony Wykonawca:

 Instytut Badawczy  IPC Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 30,52-238 Wrocław.
Będzie on realizował  zamówienie dotyczącego opracowania dokumentu  pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych:
Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  na lata   2014-2020
Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
Umowa z Wykonawcą  została podpisana  10 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta  Dzierżoniowa. Termin jej realizacji upływa  31 maja 2015r.
Całkowita wartość umowy na opracowanie ww. dokumentów opiewa na kwotę:
227 550,00 zł brutto.

Opracowanie ww. dokumentów związane jest z realizacją projektu pn. „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”, którego Liderem Projektu jest Gmina Dzierżoniów a partnerami: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.
Głównym celem projektu jest stworzenie i uruchomienie efektywnego mechanizmu  długofalowej  współpracy w zakresie partnerskiego diagnozowania i rozwiązywania  problemów całego obszaru funkcjonalnego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwiązywania istotnych problemów Ziemi Dzierżoniowskiej.
Projekt  ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy
w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 –2013.

Powstała dokumentacja wykorzystana będzie przy aplikowaniu o środki zewnętrzne w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

SKŁAD ZESPOŁÓW MERYTORYCZNYCH


I. Zespół ds. Programu Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 - 2020


1. Andrzej Hordyj –Gmina Bielawa – Przewodniczący  Zespołu – tel. 74/8328715,  zastepca@um.bielawa.pl
2.Katarzyna Złotnicka -Powiat Dzierżoniowski – Zastępca Przewodniczącego Zespołu- tel. 74/8323667,   zlotnicka@pow.dzierzoniow.pl

3.Paweł Głąbik - Powiat Dzierżoniowski,
4.Ewa Chryczyk - Gmina Dzierżoniów,
5.Sylwia Orlińska - Gmina Pieszyce,
6.Bogumiła Lach - Gmina Piława Górna,
7.Piotr Bahyrycz - Gmina Piława Górna,
8.Małgorzata Piasecka - Gmina Niemcza,
9.Katarzyna Iwaszkiewicz - Gmina Łagiewniki,
10.Wiesława Krzemińska - Gmina Miejska Dzierżoniów
11.Dorota Sało - Gmina Miejska Dzierżoniów
12.Lucyna Rusek - Gmina Miejska Dzierżoniów
13.Anetta Skowrońska - koordynator projektu – sekretarz zespołu


II. Zespół ds. Programu Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 - 2020:

1.Katarzyna Złotnicka - Powiat Dzierżoniowski - Przewodnicząca Zespołu- tel. 74/8323667, zlotnicka@pow.dzierzoniow.pl
2.Mariusz Zawiła - Gmina Dzierżoniów – Zastępca Przewodniczącej Zespołu, tel. 74 /832-56-86, m.zawila@ug.dzierzoniow.pl

3.Wioletta Wróbel-Bahyrycz - Gmina Bielawa
4.Erwin Kordiak - Gmina Pieszyce
5.Danuta Gołębiowska - Gmina Piława Górna
6.Joanna Domagała - Gmina Piława Górna
7.Jerzy Jasięga - Gmina Niemcza
8.Zenon Bodziak - Gmina Łagiewniki
9.Zygmunt Kuc - Gmina Miejska Dzierżoniów
10.Lucyna Rusek - Gmina Miejska Dzierżoniów
11.Anetta Skowrońska - koordynator projektu – sekretarz zespołu

*

Po zakończeniu pierwszych postępowań przetargowych oraz równocześnie z rozpoczęciem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 i czterech programów sektorowych, należało wprowadzić aktualizację zmian w szczegółowym budżecie projektu i samym wniosku. Były one związane z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach.

Po zgłoszeniu zmian do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 28.08.2014r., został podpisany aneks do umowy na realizację projektu, zawierający zaktualizowane wysokości transz.

Zmiana wartości ujętych we wniosku w szczegółowym budżecie projektu

 

Lp. Szczegółowy budżet projektu przed zmianami Szczegółowy budżet projektu po zmianach Różnice/ Oszczędności
1. Całkowita wartość   projektu 717 895,00 PLN 309 514,96 PLN -408 380,04 PLN
2. Kwota z dotacji 608 085,75 PLN 261 274,67 PLN -346 811,08 PLN
3. Wkład własny sfinansowany 109 809,25 PLN 48 240,29 PLN

-61 568,96 PLN

 

*

Po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych:

Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  na lata 2014-2020
Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, 

Wykonawca, Instytut Badawczy IPC Sp. Z o.o., rozpoczął prace nad przygotowaniem szczegółowego harmonogramu prac, wstępną koncepcją zawartości dokumentu, propozycją przeprowadzenia konsultacji społecznych i  warsztatów strategicznych.

Wstępna koncepcja dokumentu została przesłana przez Wykonawcę 28 lipca 2014r.
Dokument ten został rozesłany do wszystkich członków zespołów merytorycznych, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i Zespołu Koordynatorów,  biorących     udział w pracach nad  opracowaniem Strategii i  czterech programów  sektorowych.
Po zatwierdzeniu  przesłanych propozycji, zostały wyznaczone pierwsze spotkania zespołów merytorycznych  z ekspertami  ze strony Wykonawcy.

3 września 2014r.  odbyły się spotkania z zespołami ds. zwiększania retencyjności i rozwoju transportu,
9 września 2014r.- spotkanie z zespołem ds. programu aktywizacji społeczno- zawodowej,
10 września 2014r.- spotkanie z zespołem ds. programu rewitalizacji.

Na spotkaniach  przeprowadzono dyskusję nad konkretnymi zapisami, punktami programów, zebrano również uwagi i spostrzeżenia oraz określono wykaz materiałów źródłowych do wykorzystania.
Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie w najbliższym czasie przez Wykonawcę badań opinii mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji NGO oraz przeprowadzenie  diagnozy społeczno – gospodarczej obszaru Ziemi Dzierżoniowskiej.

*

Zgodnie z realizacją ustalonego harmonogramu prac nad dokumentem pn.„ Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterema programami sektorowymi,realizowanego w ramach projektu ”Partnerstwo JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, w dniu 31 października 2014r. w Urzedzie Miasta Dzierżoniowa, zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli JST z Wykonawcą.
Na spotkaniu przedstawiony został  dokument z przeprowadzonej diagnozy Ziemi Dzierżoniowskiej.

Zakres merytoryczny dokonanej analizy społeczno – gospodarczej, przeprowadzonej na obszarze zawiązanego partnerstwa, objął 5 stref życia społeczno - gospodarczego:

Sfera przestrzenna: obejmująca zagadnienia związane z przestrzenią i środowiskiem (położenie geograficzne, sieć osadnicza, zasoby naturalne i kulturowe, dominujące formy zagospodarowania przestrzeni, w tym obszary przemysłowe i aktywności gospodarczej) oraz infrastrukturą techniczną (komunikacja, drogi i transport, obwodnice, ochrona środowiska, gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, mienie komunalne.)

Sfera społeczna: obejmująca zagadnienia związane z kapitałem ludzkim (demografia, wykształcenie, rynek pracy, źródła utrzymania, uczestnictwo w kulturze) oraz infrastrukturą społeczną (infrastruktura edukacyjna, kulturowa, sportowa i rekreacyjna, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz kapitał społeczny związany z działalnością organizacji pozarządowych).

Sfera gospodarcza: obejmująca zagadnienia związane z przedsiębiorczością (dominujące branże, główni pracodawcy, podmioty gospodarcze, struktura branż gospodarki).
Sfera technologiczna: obejmująca zagadnienia związane z zapleczem naukowo -badawczym, zmianami w procesach technologicznych, technologiami ekologicznymi, technologiami informacyjnymi i systemami komunikacji, technologiami produkcji, technologiami projektowymi i nowymi produktami, poziomem kadry inżynierskiej i technicznej.

Sfera polityczno-prawna: obejmująca zagadnienia związane z zarządzaniem rozwojem lokalnym (budżet gminy, planowanie strategiczne, promocja, kapitał społeczny, współpraca lokalna i ponadlokalna).

Dane, które zostały zaprezentowane w diagnozie, będą stanowiły podstawę do dalszych pogłębionych analiz na etapie formułowania Strategii Rozwoju. Przedstawiona przez Wykonawcę część diagnostyczna zostanie zakończona na etapie podsumowania, w kierunku i analizy SWOT, która przejdzie już w część strategiczną. Przygotowana przez Wykonawcę analiza SWOT, będzie syntezą opracowanego wcześniej  opisu stanu i tendencji rozwojowych obszaru funkcjonalnego oraz  zostanie poddana weryfikacji     na etapie warsztatów. Podczas tych warsztatów w grupie roboczej o możliwie dużym przekroju kompetencji i wiedzy, zostaną wypracowane główne kierunki rozwoju, w tym: wizja, misja i cele strategiczne. Następnie, wypracowany podczas warsztatów materiał, zostanie poddany ocenie w czasie  otwartych konsultacji społecznych.

*

Szanowni Państwo,

W sekcji "Do pobrania" zostały zamieszczone projekty dokuentów "PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014 - 2020", "PROGRAM REWITALIZACJI ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020, PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO_ZAWODOWEJ NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI INNOWACYJNEJ I PRZEDSIĘBIORCZEJ MIESZKAŃCÓW ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 oraz PROGRAM ZWIĘKSZENIA RETENCYJNOŚCI ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 - CZ I i II.