__front_thumb_statystyka.jpg

Pozyskane środki w latach 2011 - 2014

Lata 2011 - 2013 były bardzo udane pod względem pozyskanych środków zewnętrznych. W tym czasie Bielawa zdobyła około 52 mln zł. Pozyskane fundusze umożliwiły m.in. budowę infrastruktyry drogowej i towarzyszącej na obszarze  Bielawskiej Podstrefy WSSE "INVESTPARK" oraz Bielawskiego Parku Przemysłowego, budowę Szkoły Leśnej oraz Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii, rozbudowę bazy sportowej o kolejny kompleks sportowy ORLIK 2012 przy ul. Polnej. Ponadto dzieki pozyskanym środkom zagospodarowany zostanie teren wypoczynkowy OWW Sudety oraz Park Miejski.

Szczegóły w poniższych tabelach.

ŚRODKI POZYSKANE W ROKU 2011

NAZWA ZADANIA  NAZWA PROGRAMU
POZYSKANE ŚRODKI (PLN)
Szkoła Leśna Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 4 1 893 034,61
Interaktywne Centrum Poszanowania Energii Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 4 1 313 249,99
Energy Impulse Interreg IV c 144 000,00
Dolnośląski Inkubator Art. - Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 1/Budżet Państwa 5 055 737,69
"Każdy jest ważny" - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III POKL 298 724,70
Turysto! Witaj w Bielawie - etap II

PO EWT Czechy - Polska/ Budżet Państwa

110 903,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Radosna Szkoła 100 000,00
Budowa placu zabaw przy Ekologicznej Szkole Podstawowej Nr 7 Radosna Szkoła 100 000,00
Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych PFRON 466 046,00
Remont koryta potoku Bielawica Budżet Państwa 700 000,00
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej - "SZKOŁA LEŚNA" w Bielawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 343 000,00
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Bielawa Budżet Województwa Dolnośląskiego 40 000,00
Partnerskie Ogrody Przyjaźni PO EWT Czechy - Polska/ Budżet Państwa 132 399,60
Wymiana luksferów w SP 10 Budżet Państwa 200 000,00
Remonty bieżące w placówkach oświatowych, mające na celu likwidację barier architektonicznych - SP 4 Budżet Państwa 65 000,00
Remonty bieżące w placówkach oświatowych - ESP 7 i G2 Budżet Państwa 185 000,00
Utworzenie dodatkowych gabinetów dydaktycznych i małych sal gimnastycznych w placówkach oświatowych Budżet Państwa 145 000,00

Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa

Budżet Państwa - Program "Maluch" 286 000,00
Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Ekologicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Bielawie
Budżet Państwa 803 000,00

Remont koryta potoku Bielawica

Budżet Państwa
1 041867,00
Usuwanie skutków zdarzeń losowych w GE 3 Budżet Państwa 95 000,00
Usuwanie skutków zdarzeń losowych w G 1 oraz w szkołach STO i Cechu Rzemiosł Budżet Państwa  210 000,00
Usuwanie skutków zdarzeń losowych w SP 10
Budżet Państwa
70 000,00
Utworzenie dodatkowych gabinetów dydaktycznych i małych sal gimnastycznych w placówkach oświatowych
Budżet Państwa
165 000,00
Odprawy dla nauczycieli
Budżet Państwa
7 645,00
Budowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3017 D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Bielawską Podstrefą WSSE "INVESTPARK" - etap I
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
999 000,00
RAZEM

 14 969 607,59

ŚRODKI POZYSKANE W ROKU 2012

NAZWA ZADANIA  NAZWA PROGRAMU
POZYSKANE ŚRODKI (PLN)
Przyjazny system polsko - czeskiej informacji miejskiej PO EWT Czechy - Polska/ Budżet Państwa 89 528,00
Prace koncepcyjno - projektowe zmierzające do utworzenia Bielawskiego Parku Przemysłowego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 318 760,59
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Sportowymi
Radosna Szkoła
100 000,00
Wspólnie dla bezpiecznej rodziny
Program "Razem bezpieczniej"
 98 000,00
Remont koryta potoku Bielawica
Budżet Państwa
 1 800 000,00
Modernizacja widowni w Teatrze Robotniczym w Bielawie
 Program Ministerstwa Kultury
100 000,00
 Budowa Drug Dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej - etap II
Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 9
 2 291 732,72
 Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Bielawa
Budżet Województwa Dolnośląskiego
 30 000,00
Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy ul. Polnej 2 w Bielawie
Program ORLIK 2012
735 000,00
Adaptacja I piętra budynku Przedszkola Publicznego Nr 3
w Bielawie na potrzeby Żłobka Publicznego
Program "Maluch"
 324 000,00
Polsko - czeska zdrowa jesień życia
 PO EWT Czechy - Polska/ Budżet Państwa
 119 693,00
 Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publiucznej w Bielawie
 Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 6
 139 240,05
 Poprawa bezpieczeństwa turystów w Bielawie poprzez zakup i montaż systemu GPS oraz systemu monitoringu miejskiego
 Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 6  196 411,00
 Ekomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie
System Zielonych Inwestycji
 750 000,00
 Ekomodernizacja systemu energetycznego Pływalni Miejskiej AQUARIUS w Bielawie
 Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 4  2 125 000,00
Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni Urzędu Miejskiego w Bielawie
 Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 4  178 500,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie
Program porawy bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim
 92 000,00
Usuwanie skutków zdarzeń losowych w SP 10
Budżet Państwa
300 000,00
Usuwanie skutków zdarzeń losowych w GE 3
Budżet Państwa
 100 000,00
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 Budżet Państwa
319 280,00
Modernizacja i adaptacja I piętra budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bielawie
 Budżet Państwa
 123 000,00
 Poprawa efektywności energetycznej miejskiej sieci ciepłowniczej w Bielawie - modernizacja sieci w rejonie ul. Kwiatowej i osiedla Centrum
 Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 5/ Budżet Państwa
482 792,50
 Usuwanie skutków zdarzeń losowych w ESP 7
Budżet Państwa
 70 000,00
Odprawy dla nauczycieli
 Budżet Państwa
 14 770,00
Budowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3017 z drogą wojewódzką nr 384 oraz Bielawską Podstrefą WSSE "INVEST-PARK" - etap II i III
 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2 425 000,00
 Usuwanie skutków zdarzeń losowych w G 1
 Budżet Państwa
 33 913,00
 RAZEM 13 356,86

ŚRODKI POZYSKANE W ROKU 2013

NAZWA ZADANIA  NAZWA PROGRAMU
POZYSKANE ŚRODKI (PLN)
Promocja walorów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza PO EWT Czechy - Polska/Budżet Państwa 136 325,00
Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej
Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 3
3 536 520,00
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Bielawy poprzez budowę infrastruktury dla Podstrefy WSSE "INVEST-PARK"
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 8 275 140,72
Usuwanie klęśk żywiołowych w Gminie Bielawa
 Budżet Państwa
 1 000 000,00
Dać Szansę
POKL
 542 964,00
 Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne w Bielawie dla NATURY 2000
 Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 9
 1 954 999,99
2013=15 - kryształowa rocznica współpracy Bielawy i Hronova
PO EWT Czechy - Polska/ Budżet Państwa
78 0550,00
 Roboty społecznie użyteczne w Gminie Bielawa
 Budżet Państwa
 5 101,00
Modernizacja i adaptacja II piętra budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie - etap II
 Budżet Państwa
 335 600,00
Inkubator Równych Szans
 Budżet Państwa
77 000,00
 Inkubator technologiczny efektywności energetycznej
w budownictwie
 DBU  500 000,00
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Żłobku Publicznym w Gminie Bielawa
 Program "Maluch"
 469 368,00
 Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 w Gminie Bielawa
Program "Maluch"
84 000,00
 Roboty publiczne w Gminie Bielawa
Budżet Państwa
 122 252,00
 Gminny program aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego w Gminie Bielawa
 Budżet Państwa
 93 000,00
 Biblioteka + infrastruktura = zadowolony czytelnik w Gminie Bielawa
 Program "Biblioteka+"
600 000,00
Utworzenie dodatkowych gabinetów dydaktycznych i małych sal gimnastycznych w placówkach oświatowych
 Budżet Państwa
 205 000,00
Remonty bieżące w placówkach oświatowych, mające na celu likwidację barier architektonicznych - SP 4 i GE 3
 Budżet Państwa
 200 000,00
Usuwanie skutków zdarzeń losowych w SP 10
 Budżet Państwa
 216 000,00
Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie
 Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 9
 2 039 760,00
Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych z tytułu wzrostu liczby uczniów
 Budżet Państwa
 73 554,00
 Utworzenie dodatkowych gabinetów dydaktycznych i małych sal gimnastycznych w placówkach oświatowych
 Budżet Państwa
 150 000,00
Budowa dróg gminnych łączących obwodnicę miejską Bielawy z akwenem rekreacyjnym "Cegielnia"
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
 1 750 000,00
Odprawy dla nauczycieli
 Budżet Państwa
 32 741,00
Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych z tytułu wzrostu liczby uczniów
 Budżet Państwa
 41 350,00
Program Rewitalizacji Społecznej - "Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej"
PO KL/ Budżet Państwa
 967 670,00
RAZEM

23 486 895,71

ŚRODKI POZYSKANE W ROKU 2014

NAZWA ZADANIA  NAZWA PROGRAMU
POZYSKANE ŚRODKI (PLN)
Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne w Bielawie dla NATURY 2000 DBU 420 000,00
Budowa struktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Hempla, Lotniczej i Asnyka w Bielawie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 108 000,00
 Rozwój bazy edukacyjnej Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii w Bielawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 92 233,00
Wspólnie zmieniamy pogranicze - podsumowanie aktywności Bielawy i Hronova w okresie 2007 - 2014
 PO EWT Czechy-Polska/ Budżet Państwa
 33 502,00
Ekomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10
z Oddziałami Sportowymi w Bielawie
Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 5
1 318 986,00
Ekomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
w gminie Bielawa
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej System Zielonych Inwestycji
2 419 000,00
 Budowa drogi gminnej prowadzącej do zdegradowanych terenów po zlikwidowanych zakładach włókienniczych w Bielawie
 Regionalny Program Operacyjny - Priorytet 9
 1 335 832,00
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Publicznym
w Gminie Bielawa
Program "Maluch"
578 864,00
 Roboty publiczne w Gminie Bielawa
 Budżet Państwa
 9 942,00
Usuwanie skutków zdarzeń losowych w Gimnazjum nr 1
 Budżet Państwa (rezerwa oświatowa)
300 000,00
 Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich
Budżet Państwa (rezerwa oświatowa)
 59 200,00
 Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych
Budżet Państwa )rezerwa oświatowa0
110 000,00
Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych
Budżet Państwa (rezerwa oświatowa)
 60 000,00
RAZEM

6 575 558,00