herb.jpg

Poziomy odzysku osiągnięte przez gminę

Gmina Bielawa osiągnęła w 2012 r. następujące poziomy odzysku:

1)  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17%,

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%,

3) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 52%.

Odpady komunalne  odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bielawa zostały zagospodarowane przez podmioty zajmujące się odbiorem odpadów:

1) w 2012 r. - w Instalacji Mechaniczno - Biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Byszów – Gilów (58-230 Niemcza)

2) w 2013 r. - w Instalacji Mechaniczno – Biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przy ul. Ceglanej 10 w Bielawie.