__front_thumb_bielawski_park_przemyslowy_2.jpg

POiG

Miasto 13/09/2012 12:00, autor: Adrianna Pasiniewicz

Dofinansowanie na dokumentację projektową Bielawskiego Parku Przemysłowego

      Bielawa otrzymała dofinansowanie, które pozwoli zrefundować koszty wykonania dokumentacji projektowej Bielawskiego Parku Przemysłowego. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach projektu "Prace koncepcyjno - projektowe zmierzające do utworzenia Bielawskiego Parku Przemysłowego". Dokumentacja umożliwi utworzenie Bielawskiego Parku Przemysłowego.

W ramach projektu planuje się:

Realizację prac koncepcyjnych
Opracowanie badań geotechnicznych
Opracowanie studiów wykonalności
Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko naturalne
Przygotowanie dokumentacji projektowo – budowlanej
Przygotowanie projektu billboardu promującego

      Opracowana dokumentacja pozwoli Gminie rozpocząć realizację procesu inwestycyjnego, polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenu Bielawskiego Parku Przemysłowego w niezbędną infrastrukturę techniczną. Dzięki temu do końca 2012 roku miasto będzie dysponować terenami inwestycyjnymi o łącznym areale 23 ha, dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą chciały prowadzić w Bielawie działalność przemysłową lub usługową. Zakłada się, że do końca 2015 r. Gmina pozyska co najmniej 5 nowych inwestorów, którzy rozpoczną działalność na terenie Bielawskiego Parku Przemysłowego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 375.012,47 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 318.760,59 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego