eko_2.jpg

Jak płacić za "śmieci"

Informujemy, że na pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uruchomiono wydzielone, indywidualne rachunki bankowe.

Informacja o indywidualnych rachunkach bankowych zostanie dostarczona wszystkim tym osobom, które złożyły w Urzędzie Miejskim w Bielawie pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby, które jeszcze nie złożyły pierwszej deklaracji, uzyskają informację o indywidualnym rachunku bankowym przy jej składaniu w Referacie Dochodów Budżetowych, pokój nr 6 B, obok kasy Urzędu.

Opłatę bez wezwania uiszcza się miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Podstawą opłaty jest złożona pierwsza deklaracja lub korekta deklaracji, z której wynika wysokość opłaty.

Urząd Miejski w Bielawie nie będzie wysyłał informacji o wysokości i terminie opłaty, ponieważ złożona deklaracja/korekta deklaracji jest podstawą opłaty zadeklarowanej kwoty.

Opłatę prosimy wpłacać przelewem w formie elektronicznej na otrzymany, indywidualny numer rachunku bankowego prowadzony przez Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Bielawie. Jako odbiorcę przelewu proszę wpisać Urząd Miejski w Bielawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa.

W przypadku braku możliwości dokonania opłaty przelewem, można ją uiszczać gotówką:

  • w kasie Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1. Kasa Urzędu jest czynna w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.15, we wtorki, w godzinach od. 9.00 do 14.45, w piątki, w godzinach od 9.00 do 14.45
  • w kasie Banku Zachodniego WBK SA I Oddział w Bielawie, ul. 1 -go Maja 34, bez ponoszenia dodatkowych opłat bankowych

Urząd Miejski w Bielawie przypomina, że:

  • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w Bielawie pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych, powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w Bielawie korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
  • Złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniy egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2012r. poz.1015 ze zm.).