eko_2.jpg

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - miejsce do którego mieszkaniec może bez dodatkowej opłaty dostarczyć niżej wymienione odpady, zlokalizowane jest w ZGK Spółka z o. o. przy ul. Ceglanej 2 w Bielawie.

 

PSZOK jest czynny:

w okresie od 1 kwietnia do 31 października,

w środy od godziny 12:00 do godziny 20:00

oraz w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00,

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

w okresie od 1listopada do 31 marca,

w środy od godziny 12:00 do godziny 18:00

oraz w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00,

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

Odpady przyjmowane w PSZOK:

  1. papier i tektura tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, metale i opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia – w każdej ilości;  

  2. zużyty nie zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości;  

  3. meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości;  

  4. odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 50 kg/ miesiąc/ lokal;  

  5. zużyte opony – w każdej ilości;  

  6. chemikalia, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach – w każdej ilości;  

  7. odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, oleje i tłuszcze jadalne, papier i tektura); z wyłączeniem odpadów zielonych – w każdej ilości;  

  8. odpady zielone – jednorazowo w ilości do 15 kg/ tydzień/ nieruchomość;  

  9. inne odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki; zużyte baterie i akumulatory; zużyte kartridże i tonery  – w każdej ilości.