okładka.jpg

Oferta nr 5

 

 

ULICA POZIOMKOWA

 

 

Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa, to niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 1137/32 obręb Północ o pow. 1009 m², użytkiem  RIIIa dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi Księgę Wieczystą nr 15432 wraz z udziałem 1/8 w działce 1137/34  obręb Północ o pow. 702 m², użytkiem RIIIa dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi Księgę Wieczystą nr 49147. Działka 1137/32 obręb Północ ma kształt zbliżona do prostokąta, w niewielkiej części zadrzewienia owocowe poniżej 8 lat niewymagające zgody na ich usunięcie. Dojazd do nieruchomości od ul. Bohaterów Getta lub ul. Przemysłowej  przez działkę 1137/34  obręb Północ, stanowiącą drogę wewnętrzną -  ulicę Poziomkową. Nieruchomość znajduje w „środkowej” części miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej a od strony północnej szklarni. Infrastruktura techniczna znajduje się w ulicy  Przemysłowej i Bohaterów Getta. Na działce 1137/34 obręb Północ  ustanowiona jest służebność przesyłu gazu na rzecz  Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z/s we Wrocławiu. Dla obszaru  obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Bohaterów Getta i Przemysłowej (Uchwała Nr XLIII/310/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24.06.2009 r.), w  którym nieruchomość przeznacza się  pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną w planie symbolem 6.MN i drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 1.KDW.  I przetarg miał miejsce 04.07.2014 r. II przetarg miał miejsce 26.09.2014 r. III przetarg miał miejsce 14.11.2014 r.

Cena nieruchomości wynosi 80.000,00 zł /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych/. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751