eko_2.jpg

Śmieci po nowemu.

Śmieci po nowemu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

 • Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami?

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować  w Bielawie od 1.07.2013r.

 • Jaka jest metoda naliczania opłaty?

Opłata za gospodarowanie odpadami, ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  I wynosi ona w przypadku gdy odpady są segregowane 12,50 zł/osobę/miesiąc oraz w sytuacji gdy odpady nie są segregowane 15,00 zł/osobę/miesiąc.

Natomiast w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np. nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, opłatę ustala się w oparciu o ilość pojemników o danej pojemności i stawki opłaty za pojemnik.

Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie

 • Jakie są stawki opłat w przypadku nieruchomości niezamieszkałych ( np. nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) ?

Stawka opłaty ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi:

 • 23,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l/miesiąc,
 • 42,20 zł za pojemnik o pojemności 110 l/miesiąc, 
 • 46,10 zł za pojemnik o pojemności 120 l/miesiąc, 
 • 92,20 zł za pojemnik o pojemności 240 l/miesiąc, 
 • 422,40 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/miesiąc, 
 • 844,80 zł za pojemnik o pojemności 2200 l/miesiąc, 
 • 1.920,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l/miesiąc, 
 • 2.688,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/miesiąc.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi:

 • 27,60 zł za pojemnik o pojemności 60 l/miesiąc, 
 • 50,60 zł za pojemnik o pojemności 110 l/miesiąc, 
 • 55,20 zł za pojemnik o pojemności 120 l/miesiąc, 
 • 110,40 zł za pojemnik o pojemności 240 l/miesiąc, 
 • 506,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/miesiąc, 
 • 1.012,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l/miesiąc, 
 • 2.300,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l/miesiąc, 
 • 3.220,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/miesiąc

 

 • Czy nowy system gospodarki odpadami obejmie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne?

Tak, określa to Uchwała Nr XXX/302/12 z dnia 28 listopada 2012 r.

 • Kto musi złożyć deklarację?

Musi ją złożyć właściciel każdej nieruchomości. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych, budynków mieszkalnych, firm czy szkół, urzędów. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obowiązek ten spoczywa na zarządcy/administratorze nieruchomości wielolokalowej (np. MZBM, Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS). W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel zobowiązany jest złożyć deklarację indywidualnie.

Dodatkowo do deklaracji należy dołączyć kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów lub aneks do umowy, który obowiązuje od 01.01.2013r.

 • Do kiedy należy składać pierwszą deklarację?

Deklarację należy składać do 31 marca 2013r.

 • Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Deklarację należy złożyć w Referacie Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego
w Bielawie (pl. Wolności 1, pok. nr 6c, tel. (74) 8328 716) - osobiście lub pocztą.

 • Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, deklarację składa ten, który w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.

 • Jak często należy korygować deklarację?

Deklarację należy skorygować w każdym przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zamieszkania nowej osoby itd.). Zmianę należy dokonać nie później niż do 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 • Co się stanie w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie złoży wymaganej deklaracji w terminie?

W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie Burmistrz będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość opłaty, jak za śmieci niesegregowane, czyli drożej.

Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie

 • Kto będzie sprawdzać, czy faktycznie prowadzę zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów ?

Podstawową, pierwszą weryfikację prowadzić będzie firma odbierającą odpady komunalne w imieniu gminy.

 • Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?

W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie segreguje odpadów, a zadeklarował, że będzie to robił, Burmistrz wydaje decyzję określającą wyższą opłatę.

 • Kto będzie pobierał opłatę za gospodarowanie odpadami?

Taką opłatę będzie pobierała gmina. w kasie Urzędu Miejskiego w Bielawie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielawie.

 • Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Takie opłaty trzeba będzie wnosić bez wezwania co miesiąc, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 31 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. Do 31 lipca 2013 r.

Określa to Uchwała Nr XXX/300/12 z dnia 28 listopada 2012 r.

 • Czy dostanę rachunek za śmieci? Czy przedsiębiorcom będą wystawiane faktury za opłatę za odbiór odpadów ?

Nie. Miasto nie będzie wystawiać ani rachunków, ani faktur.

 • Co będzie, gdy ktoś nie zapłaci?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. W sytuacji, gdy osoba zobowiązana do zapłaty nie dokona jej w swoim czasie, burmistrz wystawi tytuł wykonawczy. 

 • Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów?

Częstotliwość odbioru odpadów została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Zgodnie z nim odpady komunalne zmieszane odbierane będą nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, natomiast odpady komunalne zebrane selektywnie tj: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale: w zabudowie jednorodzinnej - raz w miesiącu; w zabudowie wielorodzinnej - raz na dwa tygodnie; z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - raz na dwa tygodnie

 • W jakie dni będą odbierane odpady?

Odpady będą odbierane z nieruchomości zgodnie z ustalonym hamonogramem.

 

Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie

 • Jakie rodzaje odpadów komunalnych będą odbierane w ramach ponoszonej opłaty?

Z nieruchomości będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

 1. odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach; 
 2. odpady komunalne zebrane selektywnie tj.: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metale zebrane w oznaczonych pojemnikach lub workach; 
 3. przeterminowane leki zebrane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę aptekach; 
 4. baterie zebrane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę budynkach użyteczności publicznej i budynkach oświatowych. 

Ponadto właściciele nieruchomości będą mogli oddać odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

 1. papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów – w każdej ilości; 
 2. zużyty nie zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości; 
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości; 
 4. odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 50 kg/ miesiąc/ lokal; 
 5. zużyte opony – w każdej ilości; 
 6. chemikalia, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach – w każdej ilości; 
 7. odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych – w każdej ilości; 
 8. odpady zielone – jednorazowo w ilości do 15 kg/tydzień/nieruchomość; 
 9. inne odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: 

a) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki; 

b) zużyte baterie i akumulatory; 

c) zużyte kartridże i tonery 

– w każdej ilości. 

 • Kto zapewni pojemniki na odpady?

Gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zgodnie z paragrafem 1 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższa lista pytań i odpowiedzi będzie aktualizowana w miarę pojawiających się nowych pytań!